Buněčný metabolismus

17.11.2015 12:55

ÚVOD DO BUNĚČNÉHO METABOLISMU

Metabolické dráhy dělíme na:
 1. anabolické = účastní se syntézy sloučenin, spotřebovávají energii vzniklou při katabolických reakcích;
 2. katabolické = oxidační pochody uvolňující energii ve formě energeticky bohatých sloučenin;
 3. amfibolické = funkční spojení obou předchozích, vyskytují se na „křižovatkách“ metabolismu (spojky mezi 1. a 2.).
 
Primární úlohou základních metabolických drah je zpracování látek přijímaných v potravě:
 • glukóza je v procesu anaerobní glykolýzy metabolizována na pyruvát/laktát/ethanol, v aerobním prostředí pyruvát dále podstupuje oxidativní dekarboxylaci, mění se na acetyl-CoA a vstupuje do Krebsova cyklu; glukóza může podléhat konverzi na glykogen (svůj zásobní polymer) nebo se (zprostředkovaně z meziproduktů glykolýzy) účastnit pentózafosfátové dráhy, která dává vzniknout mj. ribóze; pyruvát a meziprodukty Krebsova cyklu poskytují uhlíkové skelety pro syntézu aminokyselin, acetyl-CoA je stavebním blokem mastných kyselin s dlouhým řetězcem a cholesterolu; glukóza může vznikat de novo procesem glukoneogeneze
 • mastné kyseliny se získávají z potravy nebo syntézou de novo; ve tkáních podléhají beta oxidaci na acetyl-CoA (vstupuje do Krebsova cyklu, je zdrojem uhlíku pro cholesterol a další steroidy, v játrech tvoří ketolátky) nebo jsou esterifikovány na acylglyceroly (přičemž triacylglyceroly [„tuky“] představují hlavní energetickou rezervu)
 • aminokyseliny jsou nezbytné pro syntézu bílkovin; esenciální aminokyseliny se musí přijímat v potravě, postradatelné si tělo umí vyrobit samo transaminací z metabolických meziproduktů; po deaminaci se tvoří odpadní dusíkatá zplodina (amoniak, močovina, kyselina močová) a uhlíkový skelet vstupuje do Krebsova cyklu nebo tvoří glukózu cestou glukoneogeneze nebo vytváří ketolátky; aminokyseliny jsou také prekurzorem mnoha biologicky aktivních látek (nukleotidů či hormonů) 
 •  

 

GLYKOLÝZA

 • základní metabolická dráha pro zpracování glukózy, ale i fruktózy a galaktózy
 • buněčná lokalizace: cytoplazma
 • reakce nejsou vázané na kyslík, může tedy probíhat i v anaerobním prostředí
  • umožňuje tkáním s významnou glykolytickou aktivitou přežívat krátké anoxické epizody (např. kosterní svaly při zátěži)
  • srdeční sval naopak ischemii bez dostatečného zásobení okysličenou krví snáší špatně (je designován na aerobní metabolismus)
 • patologie spjaté s defekty glykolytické dráhy:
  • hemolytické anémie - nedostatečná aktivita pyruvátkinázy
  • svalová únava - defekt fosfofruktokinázy
  • v rakovinných buňkách je glykolýza rychlejší než je potřeba pro Krebsův cyklus - nadprodukce pyruvátu, resp. laktátu, což vytváří kyselé vnitřní prostředí = laktacidóza (např. nedostatečností pyruvátdehydrogenázy)

reakce glykolýzy

 1. hexokináza
  glukóza + ATP = glukóza-6-fosfát + ADP
  kofaktorem kationty Mg2+
  1. regulační enzym - inhibice produktem
  fosforylovaná glukóza nemůže unikat z buňky

   
 2. glukózafostátizomeráza
  glukóza-6-fosfát = fruktóza-6-fosfát
  izomerizace na „souměrnou“ hexózu

   
 3. fosfofruktokináza
  fruktóza-6-fosfát + ATP = fruktóza-1,6-bisfosfát
  kofaktoem kationty Mg2+
  2. regulační enzym - klíčový, vede k němu více inhibitorů i aktivátorů

   
 4. aldoláza
  fruktóza-1,6-bisfosfát = glyceralgehyd-3-fosfát + dihydroxyacetonfosfát
  triózafosfáty jsou vzájemně převoditelné, viz dále

   
 5. triózafosfátizomeráza
  dihydroxyacetonfosfát  = glyceraldehyd-3-fosfát
  enzym má soudkovitý tvar, dokonce i s víčkem

   
 6. glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza
  glyceraldehyd-3-fosfát + NAD+ + Pi = 1,3-bisfosfoglycerát + NADH + H+
  oxidace substrátu a fosforylace, redukce koenzymu
  energie oxidace aldehydu se spotřebuje na zabudování makroergního fosfátu

   
 7. fosfoglycerátkináza
  1,3-bisfosfoglycerát + ADP = 3-fosfoglycerát + ATP
  kofaktorem kationty Mg2+
  vznik ATP substrátovou fosforylací (vrací se investice z reakce 1. a 3.)

   
 8. fosfoglycerátmutáza
  3-fosfoglycerát = 2-fosfoglycerát
  meziproduktem 2,3-bisfosfoglycerát

   
 9. enoláza
  2-fosfoglycerát = fosfoenolpyruvát + voda
  fosfát v pozici 2 se stává makroergním
  kofaktorem Mg2+

   
 10. pyruvátkináza
  fosfoenolpyruvát + ADP = pyruvát + ATP
  spontánní přeměna enolypyruvátu na ketoformu
  kofaktorem kationty Mg2+ a K+
  vznik ATP
  3. regulační enzym - allosterická inhibice ATP

osud pyruvátu po glykolýze

 • anaerobní podmínky
  • není možné reoxidovat NADH přenosem redukčních ekvivalentů dýchacím řetězcem až na kyslík
  • dochází ke kvasným (fermentačním) procesům, které vedou reoxidují NADH na NAD+
  • mléčné kvašení: pyruvát -(laktátdehydrogenáza, redukce pyruvátu, reoxidace NADH)- laktát
  • alkoholové kvašení: pyruvát -(pyruvátdekarboxyláza, dekarboxylce pyruvátu)- acetaldehyd -(alkoholdehydrogenáza, redukce aldehydu, reoxidace NADH)- ethanol
 • aerobní podmínky
  • pyruvát přenesen do mitochondrie, kde je oxidativně dekarboxylován na acetyl-CoA
  • tento proces zajišťuje multienzymový pyruvátdehydrogenázový komplex
   • tři enzymy: pyruvátdehydrogenáza (E1), dihydrolipoyltransacetyláza (E2), dihydrolipoyldehydrogenáza (E3)
   • pět kofaktorů: thiamin pyrofosfát (vázán k E1), kyselina lipoová (jako Lys lipoamid E2), koenzym A (substrát E2), FAD (vázán k E3), NAD+ (substrát E3)
  • výsledkem je redukovaný NADH, uvolněný CO2 a acetyl-CoA, který vstupuje do Krebsova cyklu
  • bližší popis reakčního mechanismu komplexu najdete například zde

KREBSŮV CYKLUS

 • syn. cyklus kyseliny citrónovécyklus trikarboxylových kyselin
 • řada reakcí, které katabolizují acetylové zbytky (ty vystupují ve formě acetyl-koenzymu A) a uvolňují redukční ekvivalenty (přenášeny NADH, FADH2) a oxid uhličitý = společná metabolická dráha sacharidů, lipidů i proteinů
 • buněčná lokalizace: matrix mitochondrie a vnitřní list vnitřní mitochondriální membrány
 • redukční ekvivalenty posléze vstupují do dýchacího řetězce, kde je jejich konečným akceptorem kyslík = nepřítomnost (anoxie) nebo částečný nedostatek (hypoxie) kyslíku způsobuje úplnou nebo částečnou inhibici cyklu

reakce Krebsova cyklu

 1. citrátsyntáza
  acetyl-CoA (C2) + oxalacetát (C4) + voda = citrát (C6) + CoA
  kondenzační reakce a následná hydrolýza thioesterové vazby CoA
   
 2. akonitáza
  citrát (C6) = [cis-akonitát] = izocitrát (C6)
  dehydratace a následná hydratace
   
 3. izocitrátdehydrogenáza
  izocitrát (C6) + NAD+ = alfa-ketoglutarát (C5) + CO2 + NADH + H+
  oxidace a dekarboxylace
   
 4. alfa-ketoglutarátdehydrogenázový komplex
  alfa-ketoglutarát (C5) + NAD+ + CoA = sukcinyl-CoA (C4) + CO2 + NADH + H+
  analogické pyruvátdehydrogenázovému komplexu (oxidativní dekarboxylace)
   
 5. sukcinyl-CoA-syntetáza
  sukcinyl-CoA (C4) + Pi + ADP = sukcinát (C4) + ATP + CoA
  jediná substrátová fosforylace
   
 6. sukcinátdehydrogenáza
  sukcinát (C4) + FAD = fumarát (C4) + FADH2
  oxidace enzymem vnitřní mitochondriální membrány
   
 7. fumaráza
  fumarát (C4) + H2O = L-malát (C4)
  hydratace
   
 8. malátdehydrogenáza
  L-malát (C4) + NAD+ = oxalacetát (C4) NADH + H+
  oxalacetát se vrací do cyklu, viz reakci 1
 9. .

DÝCHACÍ ŘETĚZEC A OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE

respirační řetězecelektrontransportní řetězec

 • do elektrontransportního řetězce vstupují redukované koenzymy s „vysokoenergetickými“ elektrony
 • řetězec tvoří: 4 velké složky integrované ve vnitřní mitochondriální membráně (komplex I–IV) + 2 pohyblivé složky (koenzym Q, cytochrom c) + ATPsynzáta
 • integrované komplexy seřazeny vhodně za sebou, elektrony přechází samovolně ve směru zvyšujícího se redox potenciálu (komplex I –320 mV, komplex IV +820 mV)
 • energie přenosu elektronů se využije k čerpání protonů, čímž vzniká elektrochemický potenciál (viz dále)
 • komplexy jsou proteinového charakteru, ale protein neumí procházající elektrony „zpracovat“ – proto jsou tam obsaženaredox centra:
  • flavinmononukleotid (FMN, riboflavin-5-fosfát)
  • koenzym Q (ubichinon)
  • železo-sirná centra (Fe-S) - s proteinem asociována disulfidickými můstky
  • hemové skupiny (hem abc) - poslední členy řetězce (nejvyšší redoxpotenciál)
 • přehled komplexů:
  • komplex I = NADH-dehydrogenáza (oxidace NADH)
  • komplex II = sukcinátdehydrogenáza (součást reakcí Krebsova cyklu)
   • komplexy I a II předávají elektrony na koenzym Q
  • komplex III = komplex b-c1 (přijímá elektrony od koenzymu Q)
  • komplex IV = cytochrom c-oxidáza

BETA-OXIDACE MASTNÝCH KYSELIN

 • probíhá v matrix mitochondrie, před tím ale aktivace MK v cytoplazmě:
  ATP + MK + CoA = (acyl-CoA-syntetáza) = acyl-CoA
 • následuje transport acyl-CoA do mitochondriální matrix (karnitin acyl-transferázy I a II):
  acyl-CoA přenesen na karnitin, odštěpen CoA – průchod skrz přenašeč – acyl odstraněn z karnitinu, připojení CoA = acyl-CoA
 • beta oxidace v matrix mitochondrie:
  • základní reakce:
   • acyl-CoA [s n uhlíky] = (acyl-CoA dehydrogenáza) = enoyl-CoA + FADH2 (1. oxidace)
   • enyol-CoA + H2O = (enoyl-CoA hydratáza) = beta-hydroxyacyl-CoA (hydratace)
   • beta-hydroxyacyl-CoA = (beta-hydroxyacyl-CoA dehydrogenáza) = beta-ketoacyl-CoA + NADH
   • beta-ketoacyl-CoA = (beta-ketoacyl-CoA thioláza) = acetyl-CoA + acyl-CoA [s n–2 uhlíky]
  • uhlíkový skelet se zkracuje o dvouuhlíkaté acetyl-CoA, ty vstupují do Krebsova cyklu (viz výše)
  • mastné kyseliny s lichým počtem uhlíků – v posledním kroku vzniká v závěru propionyl-CoA, který se sledem dalších reakcí mění na sukcinyl-CoA (vstupuje záhy také do Krebsova cyklu)
 • mastné kyseliny = energeticky bohaté sloučeniny, např. z palmytoyl-CoA se získá 108 ATP

KATABOLISMUS AMINOKYSELIN

 • probíhá ve 3 hlavních krocích:
 • (1) deaminace: odstranění alfa-aminoskupiny (vzniká amoniak), enzymy aminotransferázy
 • (2) vznik močoviny: močovinový (ornitinový) cyklus, viz dále
 • (3) zpracování uhlíkové kostry: postupná degradace skeletu na meziprodukty Krebsova cyklu
  • aa ketogenní: vzniká acetyl-CoA, acetoacetát (lysin, leucin)
  • aa keto- i glukogenní: isoleucin, tryptofan, tyrosin, fenylalanin, threonin
  • aa glukogenní: pyruvát, 2-oxo-glutarát, sukcinyl-CoA, fumarát, oxalacetát (zbylé aa)
  • každá aminokyselina/skupina podobných aminokyselin prochází odlišným sledem reakcí, na jejichž konci je právě některá z výše uvedených sloučenin, která vstupuje do Krebsova cyklu
 • močovinový cyklus

  1. karbamoylfosfátsyntetáza
   amoniak + hydrogenuhličitan + 2ATP = karbamoylfosfát + 2ADP + 2Pi
   probíhá v mitochondrii
    
  2. ornitin-karbamoyltransferáza
   karbamoylfosfát + ornitin = citrulin + Pi
   přenos karbamoylu na ornitin, probíhá v mitochondrii
    
  3. argininosukcinátsyntetáza
   citrulin + aspartát + ATP = argininosukcinát + AMP + PPi
   probíhá v cytoplazmě
    
  4. argininosukcinátlyáza
   argininosukcinát = arginin + fumarát
   arginin je prekurzor močoviny, probíhá v cytoplazmě
    
  5. argináza
   arginin = močovina + ornitin
   ornitin se vrací zpět do cyklu, probíhá v cytoplazmě