Buňka - přehled

12.11.2015 10:39
Buňka - obecné schéma
Buňka je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních projevů. K tomu je potřeba několik základních komponent, které sdílí všechny buňky nezávisle na strukturálním typu: deoxyribonukleová kyselina (DNA) a na ni napojený enzymový aparát pro uchování a přenos genetické informace, plazmatická membrána pro zachování vnitřního prostředí buňky, metabolický aparát pro zpracování živin. V závislosti na jejich vnitřní struktuře je možné rozlišit buňky prokaryotické a eukaryotické - více v kapitole Základní strukturální typy živých soustav. Následující text se věnuje popisu buňky v obecné rovině.
 
CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY
 
biogenní prvky – podle obsahu v buňce se dělí na makrobiogenní (hodně) a mikrobiogenní (málo), hranice mezi nimi není ostrá
makrobiogenní: vodík, kyslík, uhlík, dusík, fosfor, síra, draslík, sodík, chlór, hořčík, vápník, železo (voda, proteiny, nukleové kyseliny, cukry, buněčné lipidy, ionizovaná forma)
mikrobiogenní: zinek, mangan, kobalt, měď, molybden, selen, bór
voda – tvoří většinu hmoty buňky, ve vodném prostředí probíhá většina reakcí (nutná kapalná voda), fyzikálněchemické vlastnosti vody dány strukturou jejích molekul (elektrická asymetrie + tvorba vodíkových můstků)
nízkomolekulární organické látky – molekuly do relativní molekulové hmotnosti 1000 (jednoduché cukry, glykosidy, organické kyseliny, aminokyseliny a jejich deriváty, peptidy, alkaloidy, nukleotidy, uhlovodíky, tuky, membránové lipidy)
 
vysokomolekulární organické látky – relativní molekulová hmotnost řádově 104–106
polysacharidy: škrob, glykogen, celulóza, agar...
proteiny: více o nich v kapitole ***Proteiny
nukleové kyseliny: deoxyribonukleová kyselina (DNA), ribonukleová kyselina (RNA) – uchování, realizace a přenos genetické informace
stavba nukleových kyselin – základní jednotkou nukleotid:
pentóza – deoxyribóza v DNA nebo ribóza v RNA
fosfát – zbytek kyseliny fosforečné
dusíkatá báze – purinové (adenin a guanin), pyrimidinové (cytosin, uracil – v RNA, tymin – v DNA); párování nukleotidů: A/T, resp. A/U, C/G
 
 
STRUKTURA BUŇKY
 
prokaryotický a eukaryotický genom
prokaryotický chromozóm: jediná molekula kruhové DNA (tzv. nukleoid, nemá volný konec), jediný replikační počátek, v některých buňkách se vyskytují malé kružnicové DNA – tzv. plazmidy (nejsou nezbtné pro existenci buňky, mohou však nést některou výhodnou vlastnost – např. rezistenci k antibiotikům)
eukaryotický chromozóm: lineární molekula DNA (2 volné konce) navázaná na histony (bazické bílkoviny) – tak vznikají nukleosomy, většina DNA svinuta do šroubovice vyššího řádu (tzv. solenoid), existuje více replikačních počátků, více v kapitole ***Chromosomy
biologické membrány
 
biologické membrány jsou (v drtivé většině) tvořené lipidovou dvojvrstvou nepropustnou pro polární molekuly (model membrány)
funkce membrány: udržet nízkou entropii (neuspořádanost) systému, izolovat jednotlivá specifická prostředí buňky (kompartmentalizace), interface s prostředím (buněčná komunikace, transport, připojení do mezibuněčné hmoty)
struktura membrány:
membránové (fosfo)lipidy jsou amfipatické molekuly (= mají polární a nepolární část)
nepolární (hydrofobní) část (dlouhé řetězce mastných kyselin) směřuje dovnitř dvojvrstvy a je příčinou nepropustnosti membrány pro polární látky
polární část (glycerolfosfátová „čepička“) je v kontaktu s okolním vodným prostředním
membránové proteiny buď prochází skrz membránu (integrální membránové proteiny) nebo jsou k ní pouze z jedné strany připojeny (povrchové membránové proteiny)
funkce: strukturální proteiny, transportní proteiny (kanály, přenašeče), receptorové proteiny (přenos signálu), metabolické komplexy (dýchací řetězec)
membrány dále obsahují cholesterol (strukturní funkce), glykoproteiny (antigenní vlastnosti), glykolipidy (v rostlinách)
biologické membrány jsou asymetrické, tzn. že se liší složení vnitřního a vnějšího listu membrány
vnější list obsahuje např. fosfatidylcholin a sfingomyelin
vnitřní list obsahuje např. fosfatidylinositol, fosfatidylserin a fosfatidyletanolamin
chování biologické membrány popisuje model tekuté mozaiky (Singer a Nicolson, 1972 – animace)
zdá se, že od plazmatické membrány lze odvodit všechny další membránové struktury, které v buňkách nacházíme: mezozomy bakterií (vchlípeniny) a membánové organely eukaryot (viz dále)
membránové organely
bohatší členění membrány nacházíme u prokaryotických organismů pouze výjimečně u fotoautotrofů
u eukaryot rozeznáváme mnoho membránových organel různého původu a s různou funkcí:
organely sekreční dráhy – odvozeny od plazmatické membrány buňky
semiautonomní organely – endosymbiotický původ (vlastní kruhová DNA a proteosyntetický aparát – podobné bakteriálním předkům, ovšem došlo k transferu části genů do jádra hostitelské buňky, množí se pouze binárním dělením – nevznikají de novo)
endoplazmatické retikulum (zkr. ER)
syntéza membránových lipidů a proteinů pro ostatní organely
cisterny uloženy většinou koncentricky kolem jádra ve vnitřní cytoplazmě
dva typy: (1) drsné/hrubé ER – na povrch přisedají ribozomy, syntéza bílkovin, (2) hladké ER – bez ribozomů, např. syntéza steroidních hormonů
jaderný obal (angl. nuclear envelope)
kulovitá cisterna přímo spojená s hrubým endoplasmatickým retikulem
dvořený dvěma dvojvrstvami fosfolipidů (tedy dvojitá membrána, celkem čtyři vrstvy fosfolipidů)
vnější membrána nese ribozómy, vnitřní je hladká a asociovaná s jadernými laminy (intermediální filamenta, viz dále)
komunikaci jádra s cytoplazmou zajišťují jaderné póry „vyztužené“ proteinovým „košíčkem“ (viz obrázky na Wikipedii)
Golgiho komplex (Golgiho aparát, zkr. GA)
funkčně a někdy i fyzicky navazuje na endoplazmatické retikulum
systém plochých, za sebou uložených cisteren, které nikdy nenesou ribozomy (tzv. diktyozomy)
membránové váčky
různý původ a funkce: lyzozomy obsahují hydrolytické trávicí enzymy, rostlinné vakuoly regulující homeostázu cytoplasmy (jejich membrána se nazývá tonoplast), v peroxizomech vzniká z kyslíku peroxid vodíku, glykosomy jsou specializované organely krevních stadií afrických trypanosom, v nichž probíhá glykolýza (ano, glykolýza tu má výjimečně organelovou lokalizaci)
 
přechodnými útvary jsou sekreční endocytické, resp. exocytické váčky, které vznikají odškrcením od cytoplazmatické membrány, resp. s ní splývají
mitochondrie – semiautonomní organely
 
přítomné prakticky ve všech eukaryotických buňkách (alespoň v redukované či pozměněné podobě)
velikost řádově v jednotkách mikrometrů v počtu až stovek na jednu buňku
vnější membrána hladká a dobře propustná (póry), vnitřní membrána zřasena množstvím záhybů (mitochondriální kristy)
na vnitřní membráně se nachází transmembránové komplexy dýchacího řetězce a ATP-syntázy (viz kapitolu Buněčný metabolismus), uvnitř je mitochondriální matrix a v ní enzymy dalších metabolických drah
plastidy – semiautonomní organely
 
větší než mitochondrie, řádově asi první desítky mikrometrů
vnější membrána propustná, podobná vnější membráně mitochondrií
vnitřní membrána obklopuje základní hmotu, tzv. stroma obsahující enzymy druhé fáze fotosyntézy
ve stromatu jsou ploché membránové měchýřky, tzv. tylakoidy obsahující aparát pro první fázi fotosyntézy (např. fotosyntetické pigmenty)
hlavní složkou membrán chloroplastů jsou namísto fosfolipidů glykolipidy s hlavní cukernou složkou galaktózou
různé typy: chloroplasty (zelené, fotosyntetizují), chromoplasty (obsahují karoteny a xantofyly, způsobují zbarvení květů a plodů, bez fotosyntézy), leukoplasty (zásobní funkce, bez barviv)
ribozomy
ribozomy jsou ribonukleoproteinové partikule tvořené rRNA a proteiny
nejde o buněčné organely, ale o nadmolekulární struktury sloužící k biosyntéze proteinů v procesu translace
skládají se ze dvou podjednotek, až po jejich spojení jsou funkční (malá a velká podjednotka, liší se u prokaryot a eukaryot)
cytoskelet
soustava struktur s opěrnou a pohybovou funkcí přítomná u všech eukaryot
vláknité struktury různé tloušťky tvořené nekovalentně spojenými molekulami proteinů
rozeznáváme tři typy cytoskeletálních útvarů: mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediální filamenta
mikrotubuly a mikrofilamenta jsou asociována s molekulárními motory
více v kapitole ***Cytoskelet eukaryot a molekulární motory
povrchové struktury
cytoplazmatická membrána je velmi jemná struktura, která neposkytuje výraznou mechanickou oporu
proto buňky vně sebe produkují ještě další ochranné vrstvy:
bakterie – buněčná stěna (peptidoglykan, u gramnegativních lipopolysacharidy, u grampozitivních kyselina teikoová), glykokalyx (lepkavý povrch tvořený cukernými řetězci), slizovitá pochva u sinic, fimbrie (syn. pilus, uplatňují se při bakteriální konjugaci)
archea – buněčná stěna (pseudopeptidoglykan)
houby – buněčná stěna (hlavní složkou chitin × u kvasinek glukan a manan)
rostliny – buněčná stěna (hlavní složkou celulóza založená na glukóze, dále hemicelulózy a pektiny v dřevnatějících částech i lignin)
do povrchových struktur je také kotven bičík, který slouží jako orgán pohybu
bakteriální bičík je tvořený proteinem flagelinem a poháněný jest proudem protonů
eukaryotický bičík je mikrotubulární strukturou s typickým vzorcem 9×2 + 2 vlákna, prakticky jde o prodlouženou cilii (brvu)
 
 Prokaryotická buňka
    - velikost: řádově jednotky mikrometrů
    - vývoj začal cca před 3,5 mld. let (eukaryota před 1,8–1,5 mld. let)
Eukaryotická buňka
    - velikost: řádově desítky mikrometrů
    - vývoj začal cca před 1,8–1,5 mld. let (prokaryota před 3,5 mld. let)
 
www.biomach..cz