Mechilzedek

07.02.2016 14:35

Melchizedek
Archandělé a bohové

(Judaismus, NewAge)

Tvrdí se, že jméno Melchizedek znamená „král spravedlnosti" nebo „pravý a spravedlivý král." Byl to kananitský král a ve­lekněz Salemu (nyní známého jako Jeruzalém) a učitel Abrahá­ma. Starověké mystické texty ho popisují jako muže, který v ma­sivním rozsahu vymítal duchy a spolupracoval přitom s archan­dělem Michaelem.

Zprávy o něm si však protiřečí. Ve svitcích od Mrtvého moře je nazýván Michael a najdeme tam i narážky na to, že Melchizedek je totožný buď s archandělem Michaelem nebo s Ježíšem. Tato spekulace zaznívá i v epištolách sv. Pavla Židům, v nichž sv. Pa­vel psal o Melchizedekovi a Ježíši jako o velkých veleknězích a že Melchizedek byl předzvěstí příchodu Ježíše. Východní duchovní text Nag Hammádi uvádí, že Melchizedek byl minulým vtělením Ježíše Krista.

Podle Enochovy knihy byl Melchizedek dítětem Noemova bra­tra Nira. Nirova manželka zemřela při porodu a Melchizedek byl vytažen z její dělohy po smrti. Existují však i jiné spekulace, že se jedná o Noemova syna Šéma.

Říká se, že Melchizedek byl prvním, kdo obětoval chléb a víno, a to Abrahámovi za jeho vojenské vítězství. Je dokonce vypodob­něn, jak drží číši nebo kalich na kamenné skulptuře v katedrále v Chartres ve Francii. Sv. Pavel hovořil o Kristovi jako o knězi a nástupci Melchizedeka, protože Ježíš později ustanovil při Po­slední večeři chléb a víno jako eucharistickou oběť. Koncil v Trentu rozhodl, že jako první obětoval chléb a víno Melchizedek a Je­žíš tuto oběť později zavedl u Poslední večeře.

Říká: „Jsem součástí řídícího programu, který vyvažu­je všechny energie a uvádí je v soulad. Tyto energie neustále proudí a vytvářejí základní strukturu vesmíru. Všechny substance se skládají z těchto činitelů. Všechny atomové částice se kolem nich otáčejí. K pře­skupení podstaty nějaké situace musíte jinak uspořádat vnitřní barvy, a to tak, aby jich byla rozdílná množství, a je třeba změnit i jejich po­řadí.

Omezení červené substance snižuje práh bolesti. S tím, jak se změní tolerance bolesti, stává se i situace mírnější a jemnější. Vzorce pro pře­tváření situací použitím barev je posvátná a velmi složitá věda. Nejlepší je zapojit do tohoto procesu moji organizaci. Pracujeme na zásadě nevměšování se do vašich pozemských záležitostí. Nicméně jsme ochot­ní pomoci těm, kteří zaměří pozornost na nás a vysloví žádost o pomoc."

Melchizedek mně ukázal, jak dokáže jeho řídící systém oka­mžitě přeskupit a nově uspořádat hmotu promícháním energie barevných složek. Takto lze změnit negativní situaci, zvýšit pří­tok a vytvořit nebo přitáhnout nové substance nebo situace.
Pomáhá:
* napravovat nepříjemné situace
* s esoterickým pochopením
* se zjevováním
* s očišťováním
* zaštiťovat před psychickým útokem
* s uvolňováním ducha
* s terapií barvami (tzn. s aura-somou, čištěním čaker, krysta­ly, feng-šui, reiki apod.)

INVOKACE


„Melchizedeku, zvu tě v tvé moudrosti, síle a řádu a přivolávám tvoji přítomnost a ochranu. Melchizedeku, děkuji ti, že jsi tak dů­kladně odstranil všechny nízké energie! Melchizedeku, děkuji ti, že jsi očistil mě a tuto situaci, i za to, že jsi ji změnil takovým způso­bem, aby odrážela pouze nejvyšší duchovní zákony a energie. Bož­ská moudrosti, sílo a pořádku veď nyní mé činy, myšlenky a slova. Postarej se, abych byl v bezpečí a chráněn všemi možnými způ­soby. "

https://www.nakridlechandelu.cz/archandele-bohove/melchizedek