Nižší rostliny

11.07.2016 10:10

„Nižší rostliny“


 • tělo je tvořeno jedno/mnohobuněčnou stélkou
 • absence cévních svazků 
 • autotrofní (někdy heterotrofové - krásnoočka) 
 • vodní i suchozemské (zrněnka)
 • barviva: chlorofyl (a, b, c, d) + další lipochromy

STAVBA - typy stélek


SYSTÉM

 • systém původní
  • tři vývojové větve:
   • větev červená
    • barviva: chlorofyl a + d, betakarotén, fykoerytrin, fykocyanin (fykokyan) 
   • větev hnědá
    • barviva: chlorofyl a + c, betakarotén, fukoxanthin, xantofyly 
   • větev zelená
    • barviva: chlorofyl a + b, karoteny, xantofyly 
 • v současnosti mezi "řasy" řadíme několik odlišných samostatných oddělení:
  • Chlorophyta - zelené řasy
  • Chromophyta - hnědé řasy
  • Rhodophyta - ruduchy
  • Cryptophyta - skrytěnky
  • Dinophyta - obrměnky
  • Cyanobacteria - sinice
  • Euglenophyta - krásnoočka
  • Glaucophyta
  • Haptophyta
  • Chlorarachniophyta

Chlorophyta - zelené řasy

 • rozsáhlá skupina
 • všechny typy biotopů
 • fotosyntetické pigmenty
  • chlorofyl a + b
  • alfa a beta karoten
 • zásobní látka: škrob
 • buněčná stěna - většinou celulozní
 • sudý počet bičíků
 • chloroplasty se 2 membránami
 • rozmnožování
  • nepohlavní
   • schizotomie
   • cytotmie - tvorba příčné přehrádky a rozdělení buněk
  • pohlavní
   • různé varianty s řadou specifik
   • izogamie, oogamie i anizogamie
 • systém několik skupin (nejčastěji uváděný)
  • Prasinophyceae
  • Chlamydophyceae
   • převážně bičíkovci
   • specifická buněčná stěna = chlamys (neobsahuje polysacharidy)
   • většinou sladkovodní
   • zástupci
    • Chlamydomonas
    • Haematococcus pluvialis
    • Volvox
    • Eudorina elegans
  • Chlorophyceae
   • bičíkatá stádia bez obalu
   • nebičíkatá stádia - velmi pevná buněčná stěna
   • zástupci
    • Dunaliella
    • Oocystis
    • Scenedesmus
    • Pediastrum
  • Treuboxiophyceae
   • zástupci
    • Botryococcus braunii
    • Stichococcus
    • Treubouxia
  • Ulvophyceae
   • tvarově heterogenní - vláknité, sifonální stélky
   • největší ze zelených řas
   • zástupci
    • Ulva
    • Acetabularia acetabulum
    • Caulerpa
  • Zygnemathopyceae - spájivky
   • sladkovodní
   • vzhledově estetické
   • specifický způsob pohlavního rozmnožování = konjugace = spájení
   • mají mohutný chloroplast
   • zástupci
    • Spirogyra
    • Mougeotia
    • Closterium
    • Micrasterias
  • Charophyceae
   • morfologicky různorodé - kokální, vláknité typy
   • zástupci
    • Coleochaete
    • Chara

Chromophyta - hnědé řasy

 • barviva
  • chlorofyl a + c
  • xantofyl
  • fukoxantin
 • chloroplast se 4 obalnými membránami
 • zásobní látka : chrysolaminarin
  • + olej, volutin
 • systém
  • Chrysophyceae - zlativky
   • převážně bičíkovci
   • někteří zástupci nemají chloroplasty - heterotrofové
   • fagotrofní
   • získávají z organické hmoty -. dusík, uhlík a vitamíny
   • buňka kryta periplastem (plazmatická membrána + podpůrné mikrotubuly) a lorikou (celulozní mikrofibrily/křemičité šupiny)
   • zástupci
    • Dictyocha
    • Mallomonas
    • Hydrurus
  • Bacillariophyceae - rozsivky
   • schránka = frustula
    •  ze 2 částí
    • systematika založena na struktuře schránky
   • prakticky všudypřítomné
   • důležitá součást primární produkce
   • zástupci
    • Chaetoceros
    • Cyclotella
    • Frafilaria
    • Navicula
  • Xanthophyceae - různobrvky
   • často obklopeny slizem, či vyztuženy křemíkem
   • Botrydiopsis
   • Tribonema
   • Botrydium
   • Vaucheria
  • Phyaeophyceae - chaluhy
   • stélky odlišných rozměrů - od mikroskopických vláken po metrové pletivné stélky
   • většinou mořské
   • k zásobním látkám patří navíc i mannitol
   • buněčná stěna složena ze tří složek:
    • celuloza
    • sulfátové polysacharidy
    • alginové kyseliny
   • zástupci
    • Ectocarpus
    • Padina
    • Laminaria
    • Macrocystis

Rhodophyta - ruduchy

 • největší diverzita v tropických mořích
 • barviva
  • chlorofyl a + d
  • c-fykocyanin, allofykocyanin
 • chloroplasty mají 2 obalné membrány
 • zásobní látka: floreidový škrob
 • zástupci
  • Porphyra
  • Cyanidium
  • Chondrus

Cryptophyta - skrytěnky

 • volně žijící bičíkovci
 • barviva
  • chlorofyl a + c
  • xantofyl nebo alloxantin a fykoeritrin nebo fykocyanin
 • chloroplast se 2 obalnými membránami
 • zásobní látka: škrob
 • nesymetrická buňka - vyklenutá
 • zástupci
  • Cryptomonas

Dinophyta - obrněnky

 • většinou bičíkovci
 • specifické struktury
  • ocellus - světločivná organela
  • pancíř - schránka
   • 2 části: epikonus (svrchní) + hypokonus (spodní)
  • dinokaryon = nápadně velké centrálně uložené jádro
 • významná složka mořského planktonu
 • některé druhy velmi toxické
 • barviva
  • chlorofyl a + c
  • specifické pigmenty: peridinin, dinocantin, neodinoxantin
 • chloroplasty mají 3 obalné membrány
 • heterotrofní i autotrofní druhy
 • zástupci
  • Ornithocercus
  • Gymnodynium
  • Noctiluca miliaris

Euglenophyta - krásnoočka

 • jednobuněční bičíkovci
 • barviva
  • chlorofyl a + b
  • karotenoidy, xantofyly
 • chloroplast má 3 obalné membrány
 • zásobní látka: paramylon
 • povrch buňky kryt pelikulou
 • nápadné stigma
 • zástupci
  • Euglena
  • Phacus
  • Tracehlomonas

  https://www.biomach.cz/biologie-protist/nizci-rostliny