Říše eukaryot

11.07.2016 10:06

Systém eukaryot (starší/tradiční pojetí)

Úvodní poznámka: Psaní článku o systematice eukaryot je dost nevděčný úkol. Autor totiž stojí před dilematem, jak celou věc uchopit, aby při tom byly splněny často velmi protichůdné požadavky na přehlednost a pochopitelnost a zároveň aktuálnost a věcnou správnost. Navíc jde o téma, ve kterém dochází ke změnám prakticky každý měsíc, ne-li dokonce častěji. Proto vytvořit materiál, který se zabývá systematikou eukaryot, je vhodný pro studenty středních škol, je platný pokud možno déle než půl roku a zároveň obsahuje pravdivé informace, které si student může ověřit v dostupné literatuře, je téměř nemožné, a tak jsme se uchýlili k následujícímu řešení. Vytvořili jsme tento souhrn zpracovaný podle „nejnovějšího“ českého přehledu biologie (Rosypal et al. 2003), který je průměrnému studentovi střední školy dostupný. Uvědomujeme si však, že v současné době jde o systém překonaný a ne zcela platný, nicméně na mnoha středních školách je vzhledem ke své „školní schematičnosti“ stále vyučovaný. Proto jsme vytvořili i článek ***Nový systém eukaryot, který se snaží zohlednit aktuální informace týkající se této problematiky.
 
Doména EUKARYA obsahuje pět říší: CHROMISTA (Chromista), PRVOCI (Protozoa), HOUBY (Fungi), ROSTLINY (Plantae), ŽIVOČICHOVÉ (Animalia).

Říše CHROMISTA obsahuje tato oddělení: Skrytěnky (Cryptophyta), Chromofyta (Chromophyta) – obsahuje tyto třídy: zlativky, Synurophyceae, křemití bičíkovci, rozsivky, hnědé řasy, různobrvky, Eustigmatophyceae, chloromonády; Oomycety (Oomycota), Opalinky (Opalinata), Prymnesiophyta

Říše: PRVOCI obsahuje tyto kmeny: Bičíkovci (Mastigophora), Krásnoočka (Euglenozoa, Euglenophyta), Kořenonožci (Rhizopoda), Diktyostelidy (Dictyostelida), Hlenky (Mycetozoa, Myxomycota), Nádorovky (Plasmodiophorida), Paprskovci (Actinopoda), Obrněnky (Dinozoa, Dinophyta), Výtrusovci (Sporozoa, Apicomplexa), Nálevníci (Ciliophora)

Říše: HOUBY obsahuje tato oddělení: Chytridiomycety (Chytridiomycota), Mikrosporidie (Microsporidia), Zygomycety (Zygomycota), Houby vřeckovýtrusé (Ascomycota) – obsahuje tyto třídy: hemiaskomycety (Endomycetes), houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes); Houby stopkovýtrusé (Basidiomycota) obsahuje tyto třídy: Heterobasidiomycetes, Homobasidiomycetes; Lichenizované houby, lišejníky (Lichenes)

Říše: ROSTLINY se dělí do dvou podříší:
 • 1. podříše Biliphyta se dvěma odděleními: Glaucophyta a Ruduchy (Rhodophyta)
 • 2. podříše: zelené rostliny (Viridiplantae) se dvěma vývojovými liniemi
  • 1. vývojová linie zelené řasy (Chlorophytae) – oddělení zelené řasy s třídami: zelenivky, kadeřnatkovité, žabovlasovité...
  • 2. vývojová linie Streptophytae se třemi vývojovými větvemi:
   • a) vývojová větev: Parožnatky (Charophytae) s oddělením Parožnatky (Charophyta) – třídy: spájivky, parožnatky...
   • b) vývojová větev: Mechorosty (Bryophytae) se třemi odděleními Hlevíky (Anthocerotophyta), Játrovky (Marchantiophyta), Mechy (Bryophyta)
   • c) vývojová větev: Vyšší rostliny (Cormophytae)
    • A: Psilofytní rostliny – oddělení: Protracheophyta, Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophytophyta
    • B: Pteridofytní rostliny (kapraďorosty) – oddělení: plavuňovité (Lycopodiophyta), přesličkovité (Equisetophyta), kapradinovité (Polypodiophyta), prvosemenné (Progymnospermophyta)
    • C: Nahosemenné (gymnospermické) rostliny – oddělení: kapraďosemenné (Lyginodendrophyta), cykasy (Cycadophyta), jinany (Ginkgophyta), jehličnany (Pinophyta)
    • D: Krytosemenné (angiospermické) rostliny – oddělení:Magnoliophyta

Říše: ŽIVOČICHOVÉ obsahuje tyto kmeny: vločkovci (Placozoa), houby (Porifera), žahavci (Cnidaria), žeberntky (Ctenophora), ploštěnci (Plathelmintes), pásnice (Nemertini), mechovnatci (Entoprocta), morulovci (Mesozoa), hlístice (Nematoda), vířníce (Rotatoria), břichobrvky (Gastrotricha), strunovci (Nematomorpha), rypečky (Kinorhyncha), hlavatci (Priapulida), vrtejši (Acanthocephala), měkkýsi (Mollusca), sumýšovci (Sipunculida), rypohlavci (Echiurida), kroužkovci (Annelida), bradatice (Pogonophora), želvušky (Tardigrada), drápkovci (Onychophora), členovci (Arthropoda), chapadlovky (Phoronida), ramenonožci (Brachiopoda), mechovky (Bryozoa), ploutvenky (Chaetognatha), ostnokožci (Echinodermata), polostrunatci (Hemichordata), strunatci (Chordata)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH TAXONU

Říše: CHROMISTA

 • buněčná stěna obsahuje polysacharidy
 • bičíkaté formy (zoospory, gamety, volně žijící bičíkovci) mají dva nestejně dlouhé bičíky
 • plastidy s 3–4 membránami (sekundární endosymbióza)
 • výživa rozmanitá: autotrofní, chemoheterotrofní, mixotrofní, saprotrofní, parazitická, fagotrofní
 • charakteristika:
  • kmen: Skrytěnky - jednobuněční bičíkovci, bičíky s dvěma řadami bičíkového vlášení, chlorofyly a,c, karoteny, xantofyly, fykobiliproteiny, v chloroplastu pyrenoid, zásobní látka škrob
  • kmen: Chromofyta - bičíkovci, řasy s vláknitými nebo pletivnými stélkami, v chloroplastech pyrenoidy, zásobní látka chrysolaminarin, olej, střídání generací, chlorofyl a a c, xantofyly (fukoxanthin)
  • kmen: Oomycety - během vývoje ztráta plastidů, oospory, paraziti, saprofyti
  • kmen: Opalinky - jednobuněční saprofyti ve střevech ryb, obojživelníků, mnohojaderné buňky, podélné řady bičíků

Říše: PRVOCI

 • jednobuněční, chemoheterotrofní (osmotrofní, fagocytární nebo parazitická výživa, někdy mixotrofie)
 • povrch buňky buď pelikula nebo buň. stěna (polysacharidy neabo proteiny)
 • pohyb bičíky, panožky, brvy, příp. undulující membrána
 • pulzující vakuoly (sladkovodní)
 • rozmnožování dělením, konjugací, kopulací, tvarba cyst (spor - výtrusovci)
 • nejednotný původ, neustálená systematika
 • charakteristika:
  • kmen: Bičíkovci - pinocytóza, fagocytóza, jeden či více bičíků
  • kmen: Krásnoočka - autotrofie (chloroplasyty - sekundární endosymbióza), mixotrofie, chemoheterotrofie, pelikula, stigma, 2 bičíky, jeden může zakrnět
  • kmen: Kořenonožci - chemoheterotrofní, fagocytóza, panožky
  • kmen: Diktyostelidy - myxaméby, myxomonády, pseudoplazmodia, půdní organismy
  • kmen: Hlenky - myxaméby nebo myxomonády se 2 bičíky, bez buněčné stěny (periplast), pohyblivé plasmodium, org. houbového charakteru, nevytvářejí podhoubí
  • kmen: Nádorovky - obligátné parazitické organismy, forma mnohojaderné cytoplasmy - paraplasmodium, odpočívající výtrusy s chitinózní buň. stěnou
  • kmen: Paprskovci - podobní kořenonožcům, schránky z SiO2, panožky vyztužené látkou podobnou chitinu (slunivky) nebo SiO2 (mřížovci), predátoři
  • kmen: Obrněnky - jednobuněční, schránka z celulózních destiček, chemihoeterotrofie nebo mixotrofie (s chloroplasty), 2 bičíky s různou funkcí, zásobní látka škrob, pyrenoid, stigma
  • kmen: Výtrusovci - specializovaní paraziti, složité vývojové cykly, organely k přichycení nebo pronikání do buněk hostitele, střídání hostitelů
  • kmen: Nálevníci - brvy, trichocysty, makro- a mikronukleus, konjugace

Říše: HOUBY

 • heterotrofní - saprofytismus, parazitismus, mykorrhiza, lichenismus
 • základní stavební jednotka = houbové vlákno - hyfa, tvoří podhoubí (mycelium), tělo = stélka, někdy jednobuněčné (kvasinky)
 • rozmnožování nepohlavní (zoospory, sporangiospory, konidie), pohlavní (askospory, bazidiospory)
 • v buněčné stěně chitin, zásobní látka glykogen, tuky
 • vylučují hydrolytické enzymy
 • charakteristika:
  • oddělení: Chytridiomycety - stélka jednobuněčná nebo trubicovitá, jednobičíkaté zoospory i gamety, saprofyti nebo paraziti, půda, sladká voda
  • oddělení: Mikrosporidie - nitrobuněční paraziti, organely na proniknutí do hostitelské buňky, bezblanné améboidní buňky, pólové vlákno
  • oddělení: Zygomycety - rozvětvené nepřehrádkované mycelium, zygogamie (pohl.) spoorangiospory (nepohl.), paraziti nebo saprofyti(součást edafonu)
  • oddělení: Askomycety - článkované mycelium, v přehrádkách centrální otvor, tvorba pohlavních orgánů, dikaryotická vlákna vytváří vřecka, po karyogamii meióza a následná mitóza, askospory. Kvasinky jednobuněčné, pučení
  • oddělení: Bazidiomycety - článkované mycelium, přehrádky se soudkovitými ztluštěninami, nevytvářejí pohlavní orgány, sekundární dikaryotické podhoubí tvoří plodnice, hymenium, bazidie - pokaryogamii mitóza, bazidiospory

Říše: ROSTLINY

 • většinou fotoautotrofní, dvoumembránové chloroplasty
 • zásobní látka škrob, tělo buď stélka nebo kormus
 • charakteristika:
  • podříše: Biliphyta
   • oddělení: Glaucophyta - chloroplasty s peptidoglykanovým obalem, chlorofyl a, karoteny, xantofyly
   • oddělení: Ruduchy - nejsou bičíkatá stadia, zás. látka florideový škrob, chlorofyl a, karoteny, xyntofyly, fykobiliny
  • podříše: zelené rostliny
   • vývojová linie zelené řasy - jednoduché stélky, převažuje nepohlavní rozmnožování (zoospory s bičíky), zygota je jedinou diploidní buňkou, většinou vodní, některé půdní nebo na borce stromů
   • vývojová linie Streptophytae - největší skupina zelených rostlin, anatomická a funkční diferenciace těla, adaptace k suchozemskému způsobu života

Říše: ŽIVOČICHOVÉ

 • chemoheterotrofní, vícebuněční nebo mnohobuněční
 • funkčně a tvarově specializované buňky (zárodečné listy)
 • tělesná symetrie (paprsčitá, bilaterální), schopnost vytvářet tkáně
 • tělní dutina (schizocoel, pseudocoel, coelom - druhotná tělní dutina, orgánové soustavy)
 • poloha embryonálních úst - prvoústí, druhoústí
 • rozmnožování pohlavní i nepohlavní

https://www.biomach.cz/obecna-biologie-4/novy-system-organismua-1