Systém eukaryot (moderní koncept superskupin)

 • moderní systém založený především na výsledcích molekulárně fylogenetických analýz
  • pracuje pouze s monofyletickými taxony (jedině takové v přírodě opravdu existují nehledě na vůli badatelů)
  • při členění organismů do skupin nejsou těmto skupinám přiřazovány tradiční systematické kategorie (např. kmen, oddělení, řád apod.)
 • nové znaky použité pro klasifikaci organismů:
  • podobnost sekvencí nukleotidů v nukleových kyselinách či aminokyselin v proteinech
  • znaky na úrovni buněčné ultrastruktury (umožněno díky rozvoji elektronové mikroskopie)
 • nejvyšší jednotkou nejsou říše, ale tzv. superskupiny (z angl. supergroups), která často nemají česká jména
 • v současné době rozeznáváno 5 superskupin:
  • Opisthokonta
  • Amoebozoa
  • SAR
  • Archaeplastida
  • Excavata
OPISTHOKONTA
 • přítomnost jednoho tlačného bičíku (např. spermie živočichů) × některé skupiny ho druhotně postrádají (většina hub)
 • živočichové (Animalia), houby (Fungi), trubénky (Choanoflagellata), parazitické plísňovky (Ichthyosporea), volně žijící nukleárie (améby skupiny Nucleariida)
 • monofylie skupiny dobře podpořena molekulárně
 

AMOEBOZOA

 • amébovité organismy s širokými nebo prstovitými panožkami (pseudopodiemi), které využívají k pohybu a příjmu potravy
 • zástupci s bičíkem i bez bičíku (silné společné znaky je ještě třeba dohledat)
 • „klasické“ měňavky (Amoeba), hlenky (Dictyostelium), archaméby (MastigamoebaEntamoeba)
 • monofylie skupiny dobře podpořena molekulárně
 

ARCHAEPLASTIDA

 • skupina někdy označována také jako Plantae, což však není vhodné (tradiční chápání Plantae = zelené rostliny a řasy)
 • organismy s primárním plastidem (jejich předkem kdysi pohlcená prokaryotická sinice – primární endosymbióza)
 • glaukofyta (Glaucophyta), ruduchy (Rhodophyta), zelené rostliny a řasy (Viridiplantae)
 • monofylie skupiny molekulárně podpořena
 

CHROMISTA, resp. SAR

 • skupina založena v roce 1981 Thomasem Cavalierem-Smithem definována dvěma znaky:
  • plastid s chlorofylem c (původ v sekundární endosymbióze) obalený čtyřmi membránami, z nichž vnější je kontinuální s endoplazmatickým retikulem
  • mastigonemata („chloupky“) na bičíku
 • Chromista původně zahrnovala skupiny: stramenopilové (Stramenopiles), skrytěnky (Cryptophyta), haptofyty (Haptophyta), pak se ukázalo, že jsou jim příbuzná Alveolata: výtrusovci (Apicomplexa), obrněnky (Dinoflagellata), nálevníci (Ciliata) – proto se lze někdy setkat s označením Chromalveolata
 • nyní je však již jasné, že monofyletická skupina sdružující všechny organismy nesoucí sekundární plastid vzniklý pohlcením ruduchy neexistuje (tzn. Chromista/Chromalveolata nejsou platné taxony!)
 • v roce 2012 byla vytvořena monofyletická superskupina SAR zahrnující skupiny Stramenopiles (hnědé řasy, rozsivky, různobrvky, zlativky, řasovky, opalinky aj.), Alveolata (výtrusovci, obrněnky, nálevníci) a Rhizaria (dírkonošci, mřížovci, cerkozoa)
 

EXCAVATA

 • přítomnost břišního (ventrálního) žlábku, kterým prochází bičík, a s ním související cytoskeletální struktury × není přítomno u všech (druhotné ztráty či redukce)
 • původně považování na velmi bazální skupinu eukaryot, poté se ale přišlo na to, že je to pouze artefakt
 • Euglenozoa (krásnoočka, trypanosomy, leishmanie), Heterolobosea (Naegleria), Jakobida, Metamonada (diplomonády, trichomonády aj.) + izolovaný rod Malawimonas
 • patrně jde o skupinu, kde leží kořen eukaryot, tj. napojení na prokaryotickou doménu (exkaváti = základní evoluční stupeň, ze kterého vyšly ostatní eukaryotické skupiny)
 

INCERTAE SEDIS („nejasného zařazení“)

 • i přes veškeré úsilí vědců stále existují již objevené, ale do systému doposud nezařazené organismy, u nichž se za použití molekulárních ani morfologických metod nepodařilo jednoznačně prokázat jejich příbuznost k některé ze skupin
 • mezi tyto skupiny nejasného zařazení (incertae sedis) paří například skrytěnky nebo centrohelidní slunivky